Leidschendam-Voorburg realiseert groene cijfers voor 2022

Ondanks de nasleep van corona, de energiecrisis en de oorlog in de Oekraïne sluit de gemeente Leidschendam-Voorburg het jaar 2022 financieel toch positief af. Leidschendam-Voorburg is nog steeds financieel gezond en gaat door met het realiseren van die zaken die nodig zijn in de gemeente. Dat blijkt uit de jaarstukken die door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld.

Financieel was 2022 niet voor iedere inwoner even makkelijk. Kwetsbare inwoners ontvingen een energietoeslag en inwoners zijn geholpen met de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Ook werkte de gemeente hard om de druk op de woningmarkt te verlagen. Voor Oekraïense ontheemden heeft Leidschendam-Voorburg in samenwerking met vele vrijwilligers een fijn, tijdelijk, thuis gerealiseerd. Op het gebied van participatie zijn er ook stappen gezet. De gemeenteraad stelde de Participatieleidraad vast. Een mooi staaltje participatie, omdat deze samen met inwoners, verenigingen, projectontwikkelaars en ambtenaren is gemaakt. Mensen die goede ideeën hebben om de gemeente mooier te maken, kunnen deze leidraad gebruiken om hun ideeën ook echt te realiseren. Ook zet het college in op veiligheid. Het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) is uitgebreid van 15 naar 21. Naast het bijstaan van vele inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers is het reguliere werk ook doorgegaan. Zo werkte Leidschendam-Voorburg hard aan weg- en groenonderhoud, een goede schuldhulpverlening, werden paspoorten uitgegeven, bouwvergunningen verleend en subsidies verstrekt voor cultuur, zorg, jeugd en nog veel meer.

Financieel is voor 2022 sprake van een behoorlijk overschot. Het jaarrekeningresultaat is € 5,9 miljoen voordelig, hetgeen € 3,5 miljoen meer is dan was begroot. Deze afwijking is kleiner dan de voorgaande jaren. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er strakker is gestuurd op realistisch plannen, begroten en verantwoorden. Voor 2022 stond een bedrag van € 36,6 miljoen aan investeringen gepland. In werkelijkheid is dat € 25,6 miljoen geworden. Ten opzichte van voorgaande jaren is door deze strakkere sturing een groter deel van de geplande investeringen gerealiseerd.

De documenten zijn te vinden op www.lv.nl/gemeentegeld

Deze artikelen heeft u misschien gemist