Beschouwing over de begroting van Ger Kruger (BvR)

Een grieperige BvR-fractievoorzitter Ger Kruger mocht beginnen met de beschouwingen over de begroting van de Gemeente Rijswijk. Hieronder de integrale tekst die is uitgesproken:

Ger Kruger: “Evenals voorgaande jaren heeft BvR het voorrecht dat niemand het gras voor de voeten kan wegmaaien.

Ook geen bijdrage met gebruikmaking van kunstmatige intelligentie. Wie weet is dat in de toekomst anders en kunnen we allemaal thuisblijven. Gelukkig is het nog niet zo ver. Het blijft mensenwerk.

We gaan een uitdagende tijd in. We hebben nog steeds veel plannen, maar het wordt moeilijker om ze uit te voeren. Het welzijn en de veiligheid van onze inwoners staat echter voorop. We nemen het besturen van Rijswijk serieus en schuwen deze verantwoordelijkheid niet. Met alleen maar roepen en schreeuwen bereik je niets.

Sommige dingen kunnen we moeilijk direct beïnvloeden. Daarom laten we in 2026 en 2027 de tekorten zien die we oplopen als de Rijksoverheid niet over de brug komt met het geld dat we hard nodig hebben om ons werk goed te kunnen blijven doen. Voor onze inwoners en ondernemers.

Vanmiddag en vanavond behandelen wij de begroting voor het komend jaar, daar kan ik kort over zijn. Die ziet er best wel goed uit.

Voorzitter, Het wordt vast weer een latertje met veel vragen, moties, amendementen en debat.  Maar…….. hopen dat we aan het einde van deze avond, traditiegetrouw met een meerderheid akkoord gaan met deze begroting.

Allereerst de complimenten van Beter Voor Rijswijk aan het College en de ambtelijke organisatie voor het vele werk dat is verricht om ook deze keer een sluitende begroting aan de raad te presenteren.

Het Rijswijkse huishoudboekje, de afgelopen jaren heeft de gemeente financiële tegenvallers gehad, dit onder de nasleep van corona en de continu kostenstijgingen binnen onder meer de jeugdzorg. Alles is schrikbarend duurder geworden en er lijkt geen einde aan te komen.

Onvoorziene kosten zijn gemaakt aan opvang aan statushouders.  Onduidelijk blijft of we, van die half miljoen euro die wij hebben uitgegeven nog iets van de Overheid terug ontvangen.

Dit gedrag van de Overheid belooft niet veel goeds voor de toekomst.

Maar, voorzitter, de financiële situatie zou ik niet zo rooskleurig willen noemen want het komend jaar gaat alles omhoog.  Heffingen vergunningen, parkeervergunningen, parkeertarieven en ik zal best nog wat vergeten.

Ondanks de forse tegenwind moet de gemeente financieel gezond blijven. Ook voor de komende jaren.  Dat blijft één van de speerpunten van Beter Voor Rijswijk.

Afval

Voorzitter, er is genoeg rumoer geweest rondom de klikoklucht . Met dank aan een mislukte  samenwerking met een aantal andere partijen.

Er is niets gedaan aan burgerparticipatie, waardoor er grote irritatie is ontstaan bij de burgers. Nooit meer doen. Als je een mislukt product in de markt zet, moet je er mee kappen, het komt nooit meer goed.

Deze les kreeg ik tijdens een cursus marketing, ruim 25 jaar geleden.

Beter voor Rijswijk kijkt uit naar december waar we het afvalbeleid gaan bespreken. Daar willen we ook, zoals binnen de kaders van het coalitieprogramma opgenomen,  het twee keer per jaar gratis ophalen van grof vuil aan de orde brengen.

Voorzitter, Het College poogt dat de lasten voor de Rijswijkers, wat betreft de algemene heffingen, beperkt blijft. Helaas lukt dat dan weer niet wat betreft de afvalstoffenheffing.

De VVD zal straks, en die komt daar in hun eigen bijdrage op terug met een door Beter voor Rijswijk en andere partijen in te dienen amendement, inclusief de noodzakelijke dekking.

Voorzitter, Beter Voor Rijswijk spreekt steeds vaker mensen die ouder worden en kampen met progressieve ziekten, zoals MS, ALS en dergelijke.

Ze moeten zich worstelen door allerlei regeltjes, een wirwar waar zij vaak alleen staan. Een goede begeleiding van mantelverzorgers in Rijswijk is dan ook essentieel.

Om de begeleiding voor mantelverzorgers te verbeteren dient Beter voor Rijswijk, samen met D66 een motie in.

Voorzitter, Rijswijk is ooit uitgeroepen tot de diervriendelijkste gemeente van Nederland .

Tot onze verbazing kunnen we over dierenwelzijn niets terugvinden in de begroting. Niets over ondersteuning van organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn en dierenopvang.

Veel ouderen hebben een huisdier, ideaal om eenzaamheid te verlichten. Beter voor Rijswijk ziet graag meer kleinschalige plekjes in eigen woonomgeving. In de buitenlucht kunnen zij hun hondjes los laten en andere ouderen ontmoeten.

Met een bescheiden uitbreiding van dit soort locaties met wat zitbankjes  kunt u een belangrijke bijdrage leveren tegen de vereenzaming van ouderen.

Vraag: kunt u onderzoeken welke kleinschalige plaatsen in de gemeente dit kan worden gerealiseerd en de Raad binnen zes maanden te informeren?

Welzijn:

Voorzitter, enkele fractieleden heeft gisteren een gesprek gehad met een vrijwilliger van Welzijn Rijswijk. De vrijwilliger verteld over zaken waar BvR toch wel van geschrokken is.

De wereld keuken is eerder van 2 maal naar 1 maar per maand teruggebracht.

Nu zou ook de succesvolle muziek middag voor mantelzorgers en senioren worden geschrapt.

Het zijn juist succesvolle activiteiten waar veel gebruik van wordt gemaakt door ouderen, demente ouderen  en eenzamen in onze gemeente.

Vraag: 1Bent u van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht en wat vind u daar van?

Vraag: 2 Bent u bereid in overleg te gaan met de directie/bestuur van Welzijn Rijswijk met de intentie dat deze waardevolle en gewaardeerde activiteiten weer  normaal worden hervat en de Raad, binnen een redelijk termijn van drie weken,  te informeren?

Veiligheid

Voorzitter, in toenemende mate wordt Rijswijk geconfronteerd met overlast. 

Het gaat over lachgas en drugs gebruikende jongeren, die vervolgens de meest gevaarlijk capriolen uithalen met auto’s en brommers en fatbikes.

Overlast van vooral drugsdealende jongeren in Vrijeban, Beatrixlaan (bij de snelladers bij BP) laadpalen, parkeerplaats van De Schilp en parkeerterrein van de Schouwburg.

Deze hotspots zijn goed te herkennen aan de samenscholingen bij geparkeerde golfjes die, in het donker met de stadslichten wachten op klandizie.

Vraag:  Wanneer gaat u gebruik maken van de reeds aangeschafte camera’s?  Al is het maar aan registratie van kentekens, om inzicht te krijgen waar bepaald volk vandaan komt. Inmiddels staat heel Rijswijk vol met particuliere camera’s. Dus waarom die terughoudendheid en staan die camera’s wortel te schieten bij het politiebureau?

Voorzitter, Voormalig wethouder Björn Lugthart heeft in zijn vorige periode de belofte gedaan dat er twee snelheidscamera’s aan de Prinses Beatrixlaan worden geplaatst?  

Vraag: Wanneer gaat u deze beloofde flitspalen feestelijk onthullen?

Voorzitter, Happy Fit is een partij die actief is in een uitvoerder van , zoals ze het zelf zeggen, “versterkt de gezondheidsbeleving”.

Uit hun overzicht blijkt dat er veel activiteiten worden uitbesteed aan andere organisaties.

Het lijkt wel of zij een monopoly hebben. Van ouderen die ik heb gesproken betreuren dat projecten waar zij aan hebben meegedaan geen enkel vervolg hebben gekregen.

Jongeren zijn al niet meer te bereiken. Zinloos om de corona epidemie hier de oorzaak van te geven. Jongeren zitten liever gemiddeld 5 uur per dag op hun smartphone, zoals blijkt uit onderzoek.

Vraag: Wanneer loopt het contract met Happy Fit af, zijn er ook andere partijen, die met frisse ideeën kunnen meedingen?  Ik denk hierbij lokale organisaties die ervaring hebben met ouderen en jongeren die dan een belangrijkere rol kunnen spelen om verbindingen te maken met de reguliere clubs.

Voorzitter. fijn de afrondende fase van sportpark Elsenburg, een grote aanwinst voor Rijswijk.

Vraag:   houdt  het college ook in de begroting rekening met het opknappen van sportpark hoekpolder en sportpark Irene? Lijkt nu niet inzichtelijk. Is daar al een voorschot op te nemen?

De twee sporthallen die we in de toekomst moeten gaan bouwen om in de behoefte te voorzien. In Rijswijk met meer inwoners moet iedereen mee kunnen doen, dus geen ledenstops.

Ook hier is nog niets voor begroot

Inrichting Huis van de Stad, parkeervoorzieningen.

Voorzitter, deze maand betrekken we het Huis van de Stad. De buitenboel ligt er niet best zijn. Kapotte bestrating. Al jaren pleit Beter voor Rijswijk voor de bouw van een parkeergarage om de parkeeroverlast in de directe omgeving te beperken. Dit jaar heeft de raad nog een presentatie gekregen van mogelijkheden. Beter voor Rijswijk hecht veel waarde aan fatsoenlijke bereikbaarheid van zowel Huis van de Stad als de Schouwburg. Verder is de kwaliteit van de vijver en bestrating bedroevend slecht.

Vraag: Hoe is de stand van zaken? Kunnen we een deel van de steeds grotere opbrengsten van het betaald parkeren en parkeervergunningen niet investeren in de bouw van de garage? Zo nee, waarom niet?

Kunst en Cultuur

Voorzitter, er rust een behoorlijke lening op het museum Rijswijk. Tot nu toe heeft u de Raad laten weten dat de betalingen naar behoren zijn voldaan.

Vraag 1:  Kunt u ons geruststellen met de mededeling dat de afspraken nog steeds volgens de voorwaarden door het museum worden nagekomen?

Vraag 2: Er is eerder afgesproken dat culturele organisaties samen met elkaar optrekken voor een speciaal Rijswijks arrangement met wellicht overnachtingsmogelijkheden in onze gemeente.

Wat zijn de behaalde resultaten? Zo lastig kan dat niet zijn om dit lokaal op te zetten.

Voorzitter: er komt in de regio best veel geld beschikbaar voor verbetering voor het openbaar vervoer.  

VRAAG: Wat gaat u ondernemen om zoveel mogelijk middelen uit de ruif te halen. Ondanks verzoeken uit de Raad is hier de afgelopen jaren weinig van terecht gekomen.  Er valt er vooral in Rijswijk Buiten veel winst te behalen door het openbaar vervoer daar te verbeteren.

Recreatie

Voorzitter, in de stukken hebben we kunnen lezen dat we van het Wilhelminapark een écht stadspark willen maken zodat veel mensen er gebruik van kunnen maken aandacht voor dieren en de natuur.

Wij hebben ideeën waardoor we het misschien net iets beter kunnen doen met elkaar.

Ook dit jaar werden weer geconfronteerd met enorme vervuiling van het park als gevolg van  de BBQ activiteiten van bezoekers, veelal van buiten de gemeente.

Het schoonmaken kost heel veel geld en wordt betaald door de Rijswijkers die hier nauwelijks gebruik van maken.

Vraag: kunt u onderzoeken welke maartregelen er komen om deze afval dumping kunt beperken?

Voorzitter,  Beter voor Rijswijk vraagt naar een onderzoek tot het realiseren van een klimbos door een externe exploitant voor onze jeugd.

Wiebelige overgangen, grote netten, een vrije val, klimmen en routes om uit kiezen. Bij een Klimbos kunnen kinderen hun energie kwijt  in de natuur.

Er kleven heel veel voordelen aan spelen in de natuur. Kinderen die dit regelmatig doen, zijn minder vaak ziek, slapen beter en zitten lekkerder in hun vel en daardoor wellicht minder aanspraak behoeven te maken op de jeugdzorg.

Een motie voor dit project dienen wij hiertoe in

Mobiliteit

Voorzitter onze passage over mobiliteit van vorig jaar kunnen we dit jaar gewoon herhalen. Helaas zien we dat daarin echt onvoldoende stappen zijn gemaakt. Het gaat veelal om simpele verbeteringen te realiseren.

Vraag:  Bent u bereid om met bewoners in gesprek te gaan en met hen de hotspots te bezoeken, een verslag voor de Raad en hier dan daadwerkelijk mee aan de slag te gaan?

Voorzitter, Rijswijk heeft veel inwoners gehad, inmiddels overleden die zeer actief zijn geweest in cultuur.

Om deze Rijswijkers, blijvend te herinneren dient Beter voor Rijswijk samen met D66 en ondersteund door de Historische Vereniging Rijswijk  een motie in om de namen van deze personen te benoemen in het Havenkwartier en/of Pasgeld. In gebied worden de komende jaren vele woningen worden gebouwd. De namen van de voorgedragen personen staan in de motie.  De tekst lijkt wellicht wat lang, er staan zelfs enkele links naar historische filmpjes in. Nu hoeft het niet allemaal te lezen, dat doen we ook niet altijd met die zware rapporten die de Raad regelmatig wordt toegezonden. Beschouw het als een verzoek, en de rest als ondersteunende bijlage.

Tot zover de bijdrage in eerste termijn van Beter voor Rijswijk”, aldus Ger Kruger van Beter voor Rijswijk.

Deze artikelen heeft u misschien gemist