Inbreng Rijswijkse VVD fractievoorzitter Jordy Loof op de begroting

De nieuwe fractievoorzitter Jordy Loof (VVD) liet zijn licht schijnen over de begroting die door het College is gepresenteerd.

“Voorzitter, Rijswijk komt al snel ter sprake wanneer ik met mensen spreek. ‘Is dat geen wijk van Den Haag? Oh, waar je met de trein die tunnel doorgaat? Wat heb je daar nu weer te zoeken?’ en toch opvallend vaak ‘Oh, daar heb ik familie wonen.’ Vanzelfsprekend gooi ik al mijn enthousiasme in de strijd om mensen te laten inzien wat Rijswijk allemaal voor moois te bieden heeft, wat een charme die stad midden in de Randstad heeft en wat een fijne plek om te wonen, werken en te leven het is. Het mag niet altijd baten en ik heb al de opmerking gehoord dat ik over Rijswijk spreek alsof het een soort tropisch ver oord is. Waar komt dit gevoel toch vandaan vraag ik mij soms af? Ik sprak laatst iemand die net in Rijswijk was komen wonen en eveneens dacht ‘wat hebben we daar te zoeken?’. Na de verhuizing was ook deze persoon direct verkocht aan onze mooie stad. Het antwoord blijkt wellicht simpel: je gaat het pas zien als je het doorhebt. De Rijswijkers weten het al, laat de rest er zelf maar achter komen.

Het doet de Rijswijkse VVD goed om een college te zien waar de sfeer goed is en waar hard gewerkt wordt. Daarnaast zien we een begroting met goede plannen: zo worden met oog voor de leefbaarheid en met verstand nieuwe woningen gebouwd, komt eindelijk de door ons zo gewenste Pandjesbrigade, worden stappen gezet om de Rijswijkse veiligheid en economie verder te versterken, is er aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en zijn grote en broodnodige ontwikkelingen in gang gezet zoals in de Bogaard, het Havenkwartier en Pasgeld. Daarbij staan we ook nog eens in de top drie van laagste regionale woonlasten, positioneert Rijswijk zich sterk als een fijne plek om te wonen en te werken en zorgen inwoners in de wijken voor initiatieven om het leuk en gezellig te maken. Kortom, er gaat ontzettend veel goed en daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Besturen is echter meer dan trots zijn. Je moet ook keuzes durven maken, het eerlijke verhaal vertellen, en dat zal de komende tijd nodig zijn. Want de grenzen van de uitvoering komen steeds vaker in zicht.
En de grootste grens op dit moment en voor de nabije toekomst is voor de Rijswijkse VVD geen onbekende. Wellicht vroeg u zich al af ‘waar blijft dat woord nou?’. Inderdaad, financiën.

Rijswijk staat voor financieel uitdagende tijden. Plotselinge en onverwachte tekorten, lastenverzwaringen en een snel naderend ‘ravijnjaar’ 2026. Het zal u niet verbazen dat dit de Rijswijkse VVD ernstig zorgen baart. Aangekondigde lastenverzwaringen doen ontzettend pijn. We beseffen ons dat vanwege de inflatie alles duurder is geworden, maar de voorgestelde stijgingen zijn fors. De broekriem moet worden aangehaald, er moeten scherpe keuzes worden gemaakt en het college en deze raad moeten aan de slag. Natuurlijk kunnen we sommige zaken moeilijk direct beïnvloeden, maar dat moet ons niet tegenhouden om waar dat wel kan die scherpe keuzes te maken. De Rijswijkse VVD wil meedenken over die keuzes en zal de noodzaak hiervan richting het ‘ravijnjaar’ 2026 blijven benadrukken.

De Rijswijkse VVD zal het college via deze weg verschillende vragen stellen en ons amendement en twee moties indienen.
Waarom gebeurt het toch vaker dan ons lief is dat schijnbaar uit het niets ineens onverwachte tekorten aan de raad worden medegedeeld? Waarom anticipeert het college niet op dit soort situaties, want het is niet de eerste keer dat een plotselinge forse stijging, met name in het sociaal domein, de begroting en de halfjaarrapportage flink op zijn kop zet. Tegenvallers door fouten in de uitvoering of toch extra budget wat nodig is. Wat gaat het college doen om hierop in de toekomst te anticiperen? Ziet de wethouder Sociaal Domein na het vorige plan om de kosten te drukken nieuwe mogelijkheden? Wil het college reflecteren op deze vragen en aangeven hoe het in controle blijft op de uitgaven? Hoe kijkt het college naar de uitvoering van beleid en is het hier onverminderd tevreden over, of kan het college zelf ook kritische kanttekeningen zetten?

Kan het soms niet ook wat makkelijker in die uitvoering? Neem de beantwoording van onze raadsvragen over het herstellen van de kade aan de Delftweg in Vrijenban. Dit wordt dan meegenomen in een ander project aan de hand van een ander plan, wat weer een paar jaar duurt etc. Waarom kan het antwoord niet een keer zijn: dat gaan we gewoon regelen. We horen graag de reactie van het college.
Met betrekking tot de aangekondigde lastenverzwaringen wil de Rijswijkse VVD weten: had dit nou niet anders gekund? Had het college niet meer oog kunnen hebben voor de portemonnee van de inwoners en wat gaat het college het aankomende jaar doen om te zorgen dat de lasten volgend jaar niet wederom fors stijgen en het liefst zelfs kunnen worden teruggedrongen? Wat gaat de wethouder Financiën daarvoor doen? Wij vragen het college hier in de eerste termijn op te reflecteren en onze duidelijke boodschap mee te nemen het komende jaar in, want reken maar dat de Rijswijkse VVD hier de volgende begrotingsbehandeling op terug zal komen.

Rijswijk is betrokken bij verschillende projecten, zoals CID-Binckhorst. Kan de wethouder Verkeer ons meenemen in de huidige stand van zaken met betrekking tot de onderzoeken waar naar gevraagd zijn? En zijn de maatregelen om verkeer naar de Rotterdamsebaan te leiden al genomen? Kan de wethouder Verkeer aangeven hoe het staat met het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen op de Van Rijnweg/Van der Kooijweg? Zijn hier al maatregelen genomen en kan de wethouder toezeggen dat dit zo snel als mogelijk geregeld gaat worden? De motie was duidelijk en de aangegeven dekking ook, dus waar wacht de wethouder op?

De kosten voor de parkeervergunningen worden verhoogd. De Rijswijkse VVD is hier niet blij mee, maar heeft zich ook verbonden aan een afspraak. En afspraak is afspraak. De afspraak was echter ook dat het tarief voor de parkeervergunningen kostendekkend moet zijn, maar de begroting geeft het MRDH-gemiddelde als onderbouwing. Het is niet inzichtelijk waar deze onderbouwing op gestoeld is, waarom hiervoor is gekozen en waarom niet is uitgegaan van een kostendekkend tarief.
De Rijswijkse VVD vraagt de wethouder Verkeer een duidelijk antwoord te geven op deze vragen: waarom wordt hier gekozen voor het MRDH-gemiddelde, wil de wethouder inzichtelijk maken wat de kosten zijn en welk bedrag is minimaal nodig om aan een kostendekkend tarief te voldoen? Graag horen we de reflectie van de wethouder hierop.

Gelet op de financiële situatie zal de Rijswijkse VVD niet met veel amendementen of moties komen. Graag dien ik bij deze één amendement en twee moties in.

De lastenverzwaring doet ons pijn, maar gelukkig kunnen we hier wat aan doen. Ons amendement regelt daarom een verlaging van de afvalstoffenheffing met een kwart. Kosten die Avalex niet bespaarde worden nu direct neergelegd bij onze inwoners. Dat is niet de bedoeling en dat vinden wij principieel onjuist. Met ons amendement zorgen we ervoor dat deze kosten op een andere manier worden gedekt, vanuit het woningisolatiefonds waar het geld niet is uitgegeven, en dat inwoners komend jaar minder afvalstoffenheffing hoeven te betalen. Daarmee steunen we alle Rijswijkers en ondernemers in hun portemonnee.

Daarnaast dienen we een motie in waarmee het college wordt opgeroepen om te zoeken naar manieren om meer subsidieplafonds in te stellen. Subsidieplafonds geven zicht op de subsidie uitgaven van de gemeente, geven duidelijkheid aan subsidieaanvragers en zorgt dat de gemeente juridisch sterker staat bij subsidieverlening.

Tot slot dienen we een motie in over de herinrichting van de Herenstraat. Wij hebben berichten ontvangen van inwoners en ondernemers die zich zorgen maken dat veel parkeerplaatsen in Oud-Rijswijk zouden verdwijnen. De Rijswijkse VVD wil dat Oud-Rijswijk bereikbaar blijft en daar hoort de auto simpelweg bij. Daarom deze motie om op te roepen bij de herinrichting niet te veel parkeerplekken in te leveren of deze elders in de buurt te compenseren. Zo kan hier rekening mee worden gehouden bij de plannen.

We kijken uit naar de beantwoording van het college en zullen in de tweede termijn terugkomen met een korte bespiegeling en een oproep aan de collega’s in de raad.
Dank u wel voorzitter” aldus VVD-fractievoorzitter Jordy Loof.

Deze artikelen heeft u misschien gemist