Gemeenteraad akkoord met vernieuwd Groenbeheerplan en Beheerplan Wegen

Afb. website gemeente Rijswijk

De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het vernieuwd Groenbeheerplan 2024-2028 en het Beheerplan Wegen 2024-2028.

In het Groenbeheerplan staat hoeveel openbaar groen we in Rijswijk hebben, uit welke soorten dit bestaat en welk beheer daarvoor nodig is.

In het Beheerplan Wegen staat vastgelegd hoe de gemeente de wegen schoon, heel en veilig houdt.

Groenbeheerplan

Met de uitvoering van het plan streeft de gemeente naar het behalen van beeldkwaliteit B voor het openbaar groen in de stad en beeldkwaliteit A voor het centrum van Oud Rijswijk en het Bogaardplein.

Daarnaast zet de gemeente door middel van beheer in op het versterken van de biodiversiteit en het bestrijden van ziekten en plagen.

Wethouder Mark Wit (Openbare Ruimte) is blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan. “Het groen in Rijswijk is van onschatbare waarde. Onze gezondheid is nauw verbonden met groen. Het heeft een positieve invloed op zowel onze fysieke als mentale gezondheid, het vergroot ons woonplezier en vermindert stress. Daarom is het belangrijk dat we investeren in het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Als er niet in geïnvesteerd wordt, gaat het ten koste van de kwaliteit van het groen en de leefbaarheid in onze stad.”

Beheerplan Wegen

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, waarvan wegen onderdeel zijn. Wegen vervullen een belangrijke schakel in de bereikbaarheid en veiligheid van de stad.

Informeren over werkzaamheden

Wanneer er grootschalige werkzaamheden plaatsvinden, organiseert de gemeente voorafgaand bewonersbijeenkomsten en informeert omwonenden.

Ook is een plannenkaart in ontwikkeling, waarmee alle toekomstige werkzaamheden in de openbare ruimte zichtbaar worden. Deze plannenkaart zal gebruikt worden om via de gemeentelijke website inwoners te informeren.

Financiële dekking

Voor beide plannen geldt dat er dekking is gevonden voor 2024. De extra benodigde financiële
middelen voor 2025 en verder worden bij het opstellen van de begroting afgewogen.

Bron: gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist