Amendement GroenLinks Rijswijk op invulling Spreidingswet

GroenLinks fractievoorzitter Maarten van 't Eind op de Hof van Elsenburg (foto: GroenLinks Rijswijk)

GroenLinks Rijswijk fractievoorzitter en – woordvoerder Maarten van ’t Eind heeft gisteren tijdens de zitting van de gemeenteraad een amendement ingediend met betrekking tot het ‘Rijswijks bod voor de spreidingswet’.

Spreidingswet

Het amendement onderstreept de visie van Rijswijk op het gebied van asielopvang en legt de nadruk op verantwoorde en duurzame opvang van asielzoekers volgens de wettelijke verplichting voortkomend uit de Spreidingswet.

De gemeenteraad heeft het amendement gisteren aangenomen.

Strekking amendement

In het amendement stelt GroenLinks Rijswijk voor scenario twee uit de startnotitie ‘Invulling spreidingswet in Rijswijk: fase 1’ te omarmen met toevoeging van cruciale voorwaarden. Hierbij kijkt GroenLinks Rijswijk niet alleen naar de opvang van 350 asielzoekers, maar ook naar de mogelijkheid van een flexibele woonlocatie op de Hof van Elsenburg.

Daarnaast pleit GroenLinks Rijswijk in het amendement voor een duurzame opvang van vijf jaar en het maken van gerichte afspraken met regiogemeenten over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers).

Toelichting

In een persbericht benadrukt fractievoorzitter Maarten van ’t Eind het belang van deze voorstellen: “Ons amendement is een weerspiegeling van onze toewijding aan een inclusief en vooruitstrevend Rijswijk waarin wij hulp bieden aan mensen die dit nodig hebben én onze wettelijke verantwoordelijkheid nemen m.b.t. de Spreidingswet. Door te kiezen voor scenario twee met de toevoeging van deze voorwaarden, tonen we onze bereidheid om verder te kijken dan enkel de opvang van asielzoekers. We willen een oplossing bieden die niet alleen de behoeften van asielzoekers, maar ook van lokale spoedzoekers en statushouders in overweging neemt.”

Van ‘t Eind vervolgt: “Met dit amendement maken we duidelijk dat Rijswijk zich inzet voor een verantwoorde en duurzame opvang van asielzoekers, met oog voor lokale behoeften en duurzame opvang, waarbinnen asielzoekers volgens de ondertekenaars van dit amendement betere kansen zullen krijgen om onderdeel te worden van de Rijswijkse samenleving. Wij zijn tevreden met de wijze waarop de meerderheid van de raad het met ons eens is dat we nu een bod hebben dat evenwichtig is, waarbij de lokale omstandigheden en behoeften van asielzoekers in ogenschouw zijn genomen.”

Bron: Persbericht GroenLinks Rijswijk

ChristenUnie
Ook de ChristenUnie Rijswijk is blij dat er genoeg steun was voor het amendement om niet alleen te voldoen aan de eisen van de spreidingswet voor Rijswijk, maar ook dat Rijswijk voor duurzame opvang kiest van 5 jaar. De uitslag van 16-15 laat zien dat de stem van de ChristenUnie meetelt om belangrijke beslissingen in de raad te nemen.

Maaike Harmsen, Fractievoorzitter ChristenUnie Rijswijk: “Duurzame opvang betekent minder verhuisbewegingen voor vluchtelingen en hun kinderen, snellere integratie en meer maatschappelijke betrokkenheid bij deze vorm van opvang. De ChristenUnie betreurt het dat al deze maatschappelijke betrokkenheid en het vrijwilligersnetwerk weer opnieuw opgebouwd moet worden, omdat het eerdere AZC gesloten is door het eerdere raadsbesluit. De ChristenUnie hoopt dat er een goede discussie komt over de besteding van de bonus die Rijswijk te zijner tijd zal ontvangen voor de duurzame opvang.”

Deze artikelen heeft u misschien gemist