GroenLinks Rijswijk over Kadernota 2024

“GroenLinks Rijswijk zal tijdens het raadsdebat over de kadernota op 9 juli 2024 een duidelijk standpunt innemen over de pijnlijke maar noodzakelijke keuzes die gemaakt moeten worden om
de financiële situatie van de gemeente aan te pakken. GroenLinks staat achter de moeilijke maatregelen,
maar roept tegelijkertijd óók op te blijven zorgen voor de kwetsbaren, te blijven investeren in de toekomst en een betrouwbare overheid te blijven.” Dat zegt GroenLinks Rijswijk in een verzonden persbericht. Vanmiddag zal de Rijswijkse gemeenteraad de Kadernota bespreken.

Beschermen wat en wie kwetsbaar is
GroenLinks Rijswijk benadrukt het belang van zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. De partij
vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. We zien dit ook terug in het pakket dat voorligt:
● Met het isolatieprogramma blijven we inwoners helpen hun huis te verduurzamen, maar schakelen
wel de snelheid waarmee we dat doen iets terug.
● We nemen maatregelen om de jeugdzorg betaalbaar te houden. Maar ons uitgangspunt is en blijft
om de meest kwetsbare jongeren te helpen.
● We werken aan een gericht armoedebeleid, zodat de armste inwoners effectief geholpen worden.

Investeren in de toekomst
We moeten bezuinigen. Maar GroenLinks Rijswijk vindt dat we moeten blijven investeren in een
toekomstbestendig Rijswijk: duurzaam en groen, met meer biodiversiteit, woningen voor alle Rijswijkers,
voldoende voorzieningen en een goed mobiliteitssysteem. . Daarom zijn we blij dat we:
● blijven investeren in een klimaatbestendig, groen en biodivers Rijswijk
● woningen voor alle Rijswijkers blijven bouwen
● blijven inzetten op de energietransitie
● Sportcentrum De Schilp renoveren en verduurzamen
● buurthuizen en de bibliotheek open houden
● niet bezuinigen op musea en schouwburg.

Een betrouwbare overheid
GroenLinks Rijswijk hecht veel waarde aan het behouden van een betrouwbare overheid. Dit betekent het
nakomen van beloftes en het op peil houden van de dienstverlening aan inwoners. Daarom vragen we
expliciet aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Zodat inwoners
daadwerkelijk hulp krijgen wanneer dat nodig is.
Aandachtspunten
GroenLinks Rijswijk heeft enkele aandachtspunten bij het pakket van maatregelen dat is voorgesteld door
het college:
● Het toekomstbestendig maken van Rijswijk met name op het gebied van infrastructuur en
ecologisch beheer. Dat kan en moet sneller.
● We staan kritisch tegenover het vercommercialiseren van de openbare ruimte door middel van
reclame om zo extra inkomsten te genereren. GroenLinks wil géén reclames voor fastfood en
petrochemie in de openbare ruimte.
● Door samen te werken met andere partijen in de raad kunnen we investeringen in fiets- en
weginfrastructuur inzichtelijk maken én versnellen.
Fractievoorzitter en woordvoerder Maarten van ‘t Eind (foto): ‘ GroenLinks Rijswijk blijft zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen er mag zijn en waar de kwetsbaarsten beschermd worden. Wij zullen ervoor blijven waken dat Rijswijk een inclusieve en rechtvaardige gemeente blijft, waar voor iedereen plek is .’

Deze artikelen heeft u misschien gemist