Gemeente Rijswijk presenteert jaarstukken 2022

Het college van B&W heeft op 26 mei de jaarrekening over 2022 gepresenteerd. Dit is een overzicht van de financiële situatie van de gemeente. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over waar het geld naartoe is gegaan. Rijswijk is volop in ontwikkeling en het afgelopen jaar heeft de gemeente veel ambities gerealiseerd. Wel kreeg de gemeente te maken met onvoorziene kosten, wat leidt tot een verlies. In 2022 bedroegen de uitgaven van de gemeente zo’n 234 miljoen euro.

Incidentele kosten
2022 wordt afgesloten met een negatief saldo. Dit saldo is voornamelijk een resultaat van de grondexploitatie RijswijkBuiten. Het gaat hierbij om incidentele kosten van ongeveer 17 miljoen euro, onder andere door gestegen bouwkosten. Door het positieve saldo van ongeveer 4 miljoen in de halfjaarrapportage van 2022 en extra rijksmiddelen die eind 2022 zijn ontvangen, komt het saldo voor het hele jaar daarmee uit op een negatief van 11 miljoen euro. Dit bedrag gaat af van de algemene reserve van de gemeente, die daardoor op 20 miljoen uitkomt.

De gemeente heeft in 2022 onder andere de dienstverlening verbeterd door investeringen in een nieuw contactsysteem en meer mogelijkheden voor het digitaal aanvragen van producten en diensten. De samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven rond de Energy Cave is versterkt. Rijswijk Werkwijs is gestart, een project waarbij sociale partners inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Verder is er extra ingezet op burgerparticipatie en buurtpreventie, is er geïnvesteerd in meer groen in de openbare ruimte, zijn er zes speelplekken heringericht en zijn alle gemeentelijke sportparken uitgerust met LED-verlichting.

Naast deze ontwikkelingen is er ook een aantal grote projecten opgestart of verder gebracht. Denk hierbij aan de transformatie van het Havengebied, de aanpak van het Middengebied in de Plaspoelpolder, de herontwikkeling Bogaard Stadscentrum, de versterking van de profilering van Oud Rijswijk en de kwaliteitsverbetering Landgoederenzone.

Behoedzaam verder
Wethouder Werner van Damme (Financiën-foto) kijkt met enige zorg naar de cijfers: “We zijn een groeiende gemeente en dat betekent dat we moeten investeren in de stad. Vanwege de bijzondere economische en geopolitieke situatie hebben we een fors verlies geleden waar we niet op hadden gerekend. Als gemeente moeten we daarom wendbaar en weerbaar zijn. De algemene reserve heeft een tik gekregen door incidentele tegenvallers, maar de financiële positie van de gemeente is robuust. Dit jaar zitten we goed op koers voor het realiseren van Gezonde Groei, en gaan we behoedzaam verder de komende jaren.”

Halfjaarrapportage en kadernota
Naast de jaarstukken van 2022 presenteert het college ook de eerste halfjaarrapportage 2023 en de kadernota voor 2024, die beide binnenkort worden besproken in de gemeenteraad. In de halfjaarrapportage komt naar voren wat het financiële beeld is van het lopende jaar en welke aanpassingen er dit jaar nog worden gedaan op de begroting. In de kadernota geeft het college de uitgangspunten weer voor de begroting van het aankomende jaar en verder. In het najaar werkt het college deze uitgangspunten verder uit in de jaarbegroting voor 2024, die in november in de gemeenteraad wordt besproken.

Op 4 juli worden de jaarstukken, de eerste halfjaarrapportage en de kadernota in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. De volledige tekst van de stukken is te vinden op https://financien.rijswijk.nl/

Deze artikelen heeft u misschien gemist