Beschouwing van Mohamed el Majjaoui (PvGR) op de begroting Rijswijk

Tijdens de begrotingsvergadering van dinsdag in De Broodfabriek heeft fractievoorzitter Mohamed El Majjaoui van de Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid zijn licht laten schijnen op de voorgestelde begroting van het Rijswijks college.

“Voorzitter,
In de inleiding geeft u aan dat de begroting in 2024 een positief resultaat weergeeft, een mooie uitkomst zouden we kunnen zeggen. Echter waarschuwt u wel dat de financiële gezondheid de komende jaren toch onder druk komt te staan.
Tot slot geeft u in uw conclusie aan dat er 3-tal belangrijke factoren zijn, die een risico vormen voor een negatief saldo op de komende begroting:

 1. De waardering van de grondexploitatie (GREX) RijswijkBuiten,
 2. De financiële verhouding met de Rijksoverheid,
 3. De ontwikkeling van de uitgaven rondom de jeugdzorg.

  Om te beginnen bij de grondexploitatie, lezen we -naar aanleiding van onze vragen- in uw beantwoording, dat u uw best heeft gedaan om het negatief verloop zoveel als mogelijk te beperken. Vervolgens is te lezen dat u komend voorjaar, een nieuwe aanvraag gaat indienen aangaande de subsidie Woningbouwimpuls (WBI). Ook loopt er een aanvraag voor de Startbouwimpuls (SBI) voor een bouwproject. Tot slot geeft u aan dat er in het verleden al diverse soorten subsidies zijn ontvangen van verschillende grootte. U heeft hiermee kunnen aantonen dat u grip probeert te krijgen over deze post (GREX). Voorzitter wij waarderen deze inzet. Maar toch hebben wij de volgende vragen:
  Neemt u genoegen met het voornoemde maatregelen of gaat u nieuwe kansen aanboren om het maximale haalbare te kunnen benutten? Zijn er nog kansen die onbenut zijn gebleven en die mogelijk kunnen leiden tot een betere herwaardering van de grondexploitatie? Is er nagedacht over de optimalisatie van het hele proces?
  De overheid heeft immers een voltrekkersrol als het gaat om de energietransitie en circulair bouwen. De energietransitie en de woningbouwopgave gaan hand in hand en in hoog tempo samen. Zoals ook bekend, staat de afspraak om na 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten hoog op de politieke agenda.
  Voorzitter, Laten we hopen dat er na de verkiezingen van 22 november een kabinet gevormd wordt met hoge ambities om met dit thema serieus aan de slag te gaan. Zo ook om de klimaatdoelen, in relatie met de woningbouwopgave, te kunnen halen.

Het tweede punt voorzitter, betreft de onzekere financiële verhouding met het Rijk, waarbij er structureel circa € 2,8 mln. minder wordt uitgekeerd aan onze gemeente. Met name wordt de gemeente Rijswijk gekort op het bijstandsbudget. Het nadeel betreft € 1 mln. Met andere woorden, wij zullen meer moeten uitgeven aan de bijstand dan wat we van het Rijk zullen ontvangen. Voorzitter, via u doe ik een dringend oproep aan het beoogde kabinet om dit voornemen te heroverwegen, want er zullen ten gevolge van dit besluit alleen maar verliezers zijn.

En zoals een 2e kamerlid al heeft geroepen “geen taken zonder de knaken’. De werkdruk bij de gemeente loopt nu al op, doordat er meer taken toegewezen worden.

Voorzitter, u dient dit geluid via VNG door te laten klinken naar de Rijksoverheid. De overheid is immers verplicht om te blijven investeren, zodat er voorkomen wordt dat de burger hier negatieve gevolgen van zal ondervinden.

Het derde punt betreft de financiële ontwikkelingen rondom de jeugdzorg. We erkennen dat deze een kostbare post is, die zorgt voor een behoorlijk gat in de begroting. Had ik maar een glazen bol om te achterhalen waar het probleem ligt.

Ik zou de jeugd graag in 2 thema’s willen splitsen: De jeugd die onze (preventieve) zorg nodig heeft, waarbij wij deze zorg onvoorwaardelijke moeten blijven verlenen. En daar hebben wij uiteraard de nodige (wettelijke) instrumenten voor in het leven geroepen.

Echter, bestaat er ook een groep die (nog) geen zorg behoeft, maar wel mogelijk een risico vormt om hier in te belanden (dan heb ik het ook over de jeugd tussen 18 en 23 jaar oud).

Voorzitter, u geeft in uw begroting terecht aan zich in te spannen, om te voorkomen dat de jeugd in aanraking komt met (drugs)criminaliteit. En dit waarderen wij ook.

Maar er is een serieus aantal jeugdigen die graag een duwtje in de rug nodig heeft om mee te kunnen draaien in de samenleving. Jongeren die op zoek zijn naar een baan of die vanwege uiteenlopende redenen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan. Ook wel voortijdige schoolverlaters, die zonder startkwalificatie hun school carrière hebben beëindigd. Deze diverse groepen verlangen naar steun en hulp.

In uw begroting gaat u in op de invoering van impuls jongerenparticipatieteam, zodat de jeugd ook een stem heeft. Tevens zet u in om de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt te verbinden en te versterken. Tot slot geeft u aan de samenwerking met Werkwaardig te continuering om Rijswijkse inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden.
Mooie ontwikkelingen!

Zoals bekend, is arbeid de motor van onze economie. Als het goed gaat met de banen, gaat het ook goed met de welvaart en het welzijn van onze inwoners. Vooral nu in deze krappe arbeidsmarkt is iedereen onmisbaar.

Voorzitter, er zijn overheidsinstrumenten in de maak, zoals “vereenvoudiging banenafspraak” en “quotumregeling”, deze moeten ervoor zorgen dat het simpeler en aantrekkelijker wordt voor werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Via u voorzitter, welke rol gaat het college hierin vervullen?

Voorzitter, onlangs heb ik met 2 bureaus gesproken, genaamd Particibaan en Coach’EmUp, zij geven echter aan moeilijkheden te ervaren om met onze gemeente constructief samen te werken.
Terwijl deze bureaus van onschatbare waarde kunnen zijn voor onze gemeente. Zij hebben veel ervaring en expertise in huis om specifieke doelgroepen, welke aan de kant staan of in de jeugdzorg dreigen te belanden te kunnen begeleiden en op weg helpen. Deze doelgroepen hebben hulp nodig bij het bouwen aan hun zelfstandigheid en zelfraadzaamheid.
Via u voorzitter, kent u deze bureaus? En heeft u deze benaderd voor het vraagstuk (moeilijk bereikbare) jeugd?

Wij als gemeente dienen inclusief te handelen, hierbij dienen wij bij het ophalen van het net, alle groepen binnenboord te houden. Deze bureaus kunnen hierin mogelijkerwijs een aanvullende rol vervullen. Hiermee zorgen wij dat deze jeugd perspectief wordt geboden, de bijstandsuitkeringen verder kunnen dalen en voorkomen we hiermee dat de jeugdzorg weer overbelast raakt.

Voorzitter,
Onze gemeente verwacht de komende periode een substantiële bevolkingsgroei. Daarentegen zet de vergrijzing de komende jaren verder door, met als gevolg een toename van de zorgvraag.
Door deze groei en de toename van de zorg, staat de financiële positie van de gemeente steeds onder druk. Daarnaast krijgt de gemeente van de Rijksoverheid steeds meer taken en verplichtingen bij.

-Verduurzamingsambities en de doelstelling m.b.t. energietransitie, klimaat en woningbouwopgave heb ik voor nu even buiten beschouwing gelaten-.

Onze gemeente valt onder de categorie “middelgrote gemeente”, daartegenover kampt de gemeente
met grootstedelijke problematiek. Bovenal ingeklemd tussen de grote steden. De gemeente wordt gevraagd meer te doen met minder geld. Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente zich continu in een financiële spagaat bevindt.
Voorzitter, onze fractie vindt het onwenselijk dat de financiële tekorten die ontstaan zijn als gevolg van extra taken, alsook door de bevolkingsgroei, af te wentelen op onze inwoners. Daarom hebben wij het Amendement “Verlaging afvalstoffenheffing” medeondertekend en ingediend. Want genoeg is genoeg. Wees daadkrachtig en zet druk op de Rijksoverheid voor meer structurele financiële middelen.

Dank voor het woord voorzitter”, aldus de fractievoorzitter van de Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid.

Deze artikelen heeft u misschien gemist