Extra impuls voor natuur en gezonde leefomgeving Pasgeld

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Pasgeld-West in september heeft de gemeenteraad aangegeven extra te willen investeren in een groene inrichting van het gebied rondom de Lange Kleiweg. De gemeente meldt vandaag op haar website dat het geld tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november ter beschikking is gesteld. Hiermee kunnen de ambities voor biodiversiteit en een gezonde leefomgeving ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Pasgeld is het gebied tussen de spoorlijn Delft-Rijswijk, de snelweg A4, het kanaal de Vliet en de Kastanjewetering. Hier ligt onder andere het Elsenburgerbos, het Slagenlandschap en de volkstuincomplexen De Schoffel en Lommerijck. 

De toekomstplannen voor Pasgeld maken onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten. Hier worden in het voormalig kassengebied duurzame nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Ook in Pasgeld, waar verdeeld over Pasgeld-Oost en Pasgeld-West elfhonderd nieuwe duurzame woningen worden gebouwd. 

Bos- en parkloper: groene bouwstenen van Pasgeld 

De gemeenteraad stelde afgelopen september het bestemmingsplan Pasgeld-West vast. Met de wijziging van het bestemmingsplan is het mogelijk in dit gebied meer woningen te bouwen. Ook is de bestemming ‘groen’ toegevoegd, waarmee invulling is gegeven aan de uitgangspunten van de hoofdstructuur Pasgeld. Hierin is opgenomen dat de natuurwaarden binnen dit gebied worden versterkt. Dit vormt de basis voor de groenblauwe hoofdstructuur Pasgeld, waarin ecologie, groen en water samen komen. De bos- en parkloper zijn samen met het Slagenlandschap onderdeel van deze groenblauwe hoofdstructuur.

Wethouder Armand van de Laar (Stadsontwikkeling): “RijswijkBuiten is één van de meest duurzame woonwijken van Nederland en levert al jaren een belangrijke bijdrage aan de groeiende woningvraag in de regio Haaglanden. Op basis van het masterplan Rijswijk Zuid maakt het voormalige kassengebied plaats voor wonen, werken, recreatie, groen en water. Het concept daarbij is; ‘omarm de parken’, waarbij het wonen profiteert van het groen en de recreatie van de Parkenzone, maar de Parkenzone ook profiteert van de nieuwe woonontwikkelingen en een kwaliteitsimpuls krijgt. Sion en Parkrijk zijn al flink in ontwikkeling, het deelgebied Pasgeld is de laatste fase van RijswijkBuiten.” 

Meer aandacht voor dieren en natuur

”De bos- en parkloper wordt een groene en waterrijke verbindingsroute tussen verschillende parken en groengebieden die we in Rijswijk nu al hebben. Een waardevolle aanvulling en fijne plek voor mens en dier om te leven of tot rust te komen”, aldus wethouder Mark Wit (Groenbeleid). 

De parkloper is de verbinding tussen het nabijgelegen Wilhelminapark met Pasgeld-Oost en loopt zuidelijk van volkstuincomplex de Schoffel door Pasgeld-West. Met het gereserveerd budget wil de gemeente in de parkloper natuurvriendelijke oevers aanleggen. Dit is een geleidelijke overgang van land naar water. Hierdoor kunnen planten en dieren, zoals verschillende soorten vissen en insecten, extra goed in en rondom het water leven. 

De bosloper loopt als een belangrijke groene ader, met de Lange Kleiweg met zijn bomenlanen en groene bermen, door Pasgeld. De Lange Kleiweg vormt een verbindingszone tussen de bos- en parknatuur van het Elsenburgerbos en de drassige Driehoek. Ook verbindt het groen van de Lange Kleiweg met de bos- en parknatuur ten oosten van de weg nabij de Heulweg. 

In de bosloper wil de gemeente een natuurlijke bosstructuur maken. Onder andere door de aanplant van bomen, struiken en verwilderde voorjaarsplanten en het behoud van de huidige kruiden en bloemen die nu al in het gebied groeien. De verlichting wordt beperkt, zodat de vleermuizen de bomen kunnen blijven gebruiken als vliegroute. Ook komen er veilige oversteekplekken voor kruipende en lopende dieren. ”Het gebied wordt daarmee een stuk aantrekkelijker voor verschillende soorten dieren, zoals ransuilen, vleermuizen, merels, egels, kleine marterachtigen en insecten. Kortom, de bos- en parkloper zorgen ervoor dat in de toekomstplannen voor Pasgeld het gebied de waardevolle betekenis voor mens, dier en natuur blijft houden”, sluit wethouder Wit af. 

Bron: gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist