Rijswijkse raad maakt weg vrij voor sloop Marimbahal

De Rijswijkse gemeenteraad heeft dinsdag besloten (21 stemmen voor en 7 tegen) om een voorbereidingskrediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen om de haalbaarheid van het door wethouder Larissa Bentvelzen gewenst scenario 3 (behalve woningbouw en maatschappelijke voorzieningen ook een (wedstrijd)sporthal) te laten onderzoeken. Daarmee heeft de raad ook besloten dat de Marimbahal na ’14 jaar touwtrekken’ gesloopt zal gaan worden.

Motie
De lokale partijen Beter voor Rijswijk, Rijswijks Belang, Wij Rijswijk en Partij voor Gelijkheid en Gerechtigheid (met latere steun van de ChristenUnie) hadden een motie ingediend waarin een aanvulling werd gegeven op scenario 3. Hierin werd gevraagd om op de begane grond van het gebouw naast de zaal, ruimte te creëren voor een wijkcentrum en huisartsenpost/ huisartsenpraktijk. Ook zou op de sportzaal gebouwd moet worden voor sociale huur. Er zou een sportveld met een oppervlakte moeten komen van 1080m2 (wedstrijd norm), evenals een  tribune voor 200-300 personen en een kantineruimte van ongeveer 200m2. Bovendien zou de  sportzaal en woninggebouw omgedraaid moeten worden in verband met de aanwezige viskraam.

Sociale-huurwoningen
Deze motie werd, nadat er enkele wijzigingen doorgevoerd waren in overleg met andere fracties, aangenomen. De belangrijkste wijzigingen waren dat er aangrenzend aan de sportzaal (en evt. aan het wooncomplex) ruimte gecreëerd werd voor een multifunctionele ruimte die gebruikt kan worden voor een sportkantine en wijkcentrum. De aanvullingen in deze motie zou kunnen worden gefinancierd door extra midden-huur woningen toe te voegen, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal sociale huur woningen.


Impuls
Door deze plannen krijgt de Muziekbuurt een extra impuls en een volwaardige vervanger voor de 54 jaar oude Marimbahal. Verschillende sportclubs moesten hun trainingen door het gebrek aan beschikbare binnensportruimte vaak buiten Rijswijk geven. Bovendien liepen de wachtlijsten bij de verschillende clubs steeds verder op.

Sociale cohesie
De nieuwe plannen bieden de wijk de mogelijkheid het gebied volledig te herontwikkelen. Daarnaast ontstaat er meer sociale cohesie als het Waldhoornplein wordt meegenomen in de gebiedsontwikkelingen.

De investering van de nieuwbouw is begroot op € 4.120.000 euro. Er moet nog wel een kredietvoorstel gemaakt worden waardoor het bedrag hoger of lager kan uitvallen.

Alternatief
De VVD stelde dinsdagavond een alternatief scenario voor als de daadwerkelijke kosten voor de nieuwe plannen te hoog zouden worden. In dit scenario, dat de gemeente ook heeft onderzocht, wordt de Marimbahal eveneens gesloopt. Er komen 55 woningen, een multifunctionele beweegruimte en maatschappelijke voorzieningen. De kosten van dit voorstel zijn begroot op € 1.540.000. Het VVD voorstel haalde het niet.


We hebben verschillende fracties in de gemeenteraad gevraagd wat voor hen belangrijk is geweest om voor of tegen dit scenario te stemmen. Die reacties ziet u in nog te publiceren artikelen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist