Fracties willen startbudget ondersteuning huishoudens laag inkomen

Aanstaande dinsdag staat het raadsvoorstel Armoedebestrijding+ op de agenda van de gemeenteraadsvergadering in Rijswijk.

Het gaat hierbij om eenmalige voorstellen/uitgaven vanuit een budget wat overgebleven is vanuit de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), een maatregel uit de corona-periode.

Het CDA vraag al langer aandacht voor (energie)armoede bij de lagere middeninkomens. Het college komt in dit raadsvoorstel met een verkenning, een onderzoek door een onderzoeksbureau en met een communicatie-campagne.

Het CDA wil met een amendement (wijziging op een voorstel) ook een (start)budget reserveren voor daadwerkelijke ondersteuning voor de groep huishoudens met een inkomen tussen 130% en 150% van het wettelijk sociaal minimum. Simon Geleijnse (CDA): ‘Het is goed dat het college bereid is onderzoek te doen naar armoede bij de groep lagere middeninkomens. Ook een communicatiecampagne is belangrijk. Maar van een onderzoek en een campagne kan je niet eten en je huis verwarmen. Vandaar dat wij voorstellen om nu alvast in totaal € 140.000 te reserveren voor daadwerkelijke ondersteuning in 2023 en 2024.’

Rijswijks Belang, Wij. Rijswijk, Beter voor Rijswijk en Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid dienen het voorstel mede in.

Hieronder het betreffende amendement (gaat morgenochtend naar de griffie).

Amendement ‘budget reserveren in Actieplan Armoedebestrijding+ ten behoeve van doelgroep middeninkomens’

Onder punt 5 (Financiën), de bedragen in de begroting conform onderstaande tabel te wijzigen.

ActieToelichtingRaming 2023Raming 2024Raming totaal
Maatwerk via bijzondere  bijstandDeze kosten worden  gedekt uit rijksmiddelen  die in de meicirculaire  van 2023 worden  bepaaldN.t.b.N.t.b.N.t.b.
Extra financiële  ondersteuning  maatschappelijke partners– Voedselbank €5.000 – SUN €10.000€ 10.000€ 5.000€ 15.000
Klankbordgroep  Armoedebestrijding  RijswijkKosten voor het  opzetten en  uitvoeren van de  pilot € 30.000€ 30.000€ 60.000
Communicatiecampagne  totaalaanpak armoedeOnline en offline  communicatiemiddelen, inclusief ontwerp,  uitvoering en beheer€ 30.000€ 20.000€ 50.000
Verkenning doelgroep  middeninkomens en  inrichting gestaffelde  aanpakInhuur  onderzoeksbureau en  opleveren  onderzoeksrapport,  inclusief  vervolgonderzoek  gestaffelde aanpak  afbouw gemeentelijke  regelingen€ 40.000€ 20.000€ 60.000
Reserveren voor ondersteuning huishoudens met een (midden)inkomen tussen 130% en 170% van  het WSMNa de communicatiecampagne en na/tijdens het onderzoek naar de doelgroep  middeninkomens is er een (start)budget voor ondersteuning van deze groep.€ 70.000€ 70.000€ 140.000
Totale kosten actieplan  Armoedebestrijding+€180.000 €145.000 €325.000

Toelichting

Indieners brengen het bedrag voor de klankbordgroep terug naar het oorspronkelijke bedrag van € 60.000 voor 2023 en 2024. Voor een toelichting verwijzen indieners naar punt 6 van het raadsvoorstel.

Een extra post ‘Reserveren voor ondersteuning huishoudens met een (midden)inkomen tussen 130% en 170% van het WSM’ wordt opgenomen in de begroting met een bedrag van € 70.000 voor 2023 en € 70.000 voor 2024. Indieners willen daarmee bereiken dat deze doelgroep ook echt kan rekenen op ondersteuning. Deze doelgroep meldt zich mogelijk bij de gemeente als gevolg van de communicatiecampagne en naar aanleiding van de verkenning. 

Deze artikelen heeft u misschien gemist